१४ असार २०७९, मंगलवार
 |   Tue Jun 28 2022
Logo

प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज खोलिने, देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा पहिलो प्राथमिकतामाsf7df8f}F, @ h]7M /fi6«klt e08f/Laf6 gLlt tyf sfo{qmd k|:t’t;/sf/sf] cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t’tsf nflu ;+;b ejg gofFafg]Zj/df z’qmaf/ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . ;fydf /fli6«o;efsf cWoIf u0f]zk|;fb ltldlN;gf . t:jL/M k|bLk jGt÷ /f;;

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयलाई सरकारको विज्ञ परामर्श संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा गरेको योगदानका आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाटै लिइने बताएकी हुन् ।

“विश्वविद्यालयको पठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइने छ । सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाटै लिइने छ,” राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, “विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर र अनुसन्धानमा गरेको योगदानका आधारमा विश्वविद्यालयको अनुधान निर्धारण गरिने छ ।”

“विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने छ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने उल्लेख छ । 

“सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने छ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !